Оприлюднення проектів регуляторних актів

14.02.2018

ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації. 

Відповідно до Законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від         18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ” в Обухівській районній державній адміністрації:

 1. Затвердити Положення про умови проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації, що додасться.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Обухівської районної державної адміністрації Мошковського О.М.

 

Голова адміністрації                                                               І.С. Рудяк

 

ПОЛОЖЕННЯ

про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації

 

 1. Положення про проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування віднесених до компетенції Обухівської районної державної адміністрації (далі – Положення) розроблене на основі Закону України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (з наступними змінами).
 2. Всі терміни в Положенні вживаються у значенні, визначеному Порядком з проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування (далі – Порядок).
 3. Конкурсний комітет є тимчасовим колегіальним органом Обухівської райдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування
 4. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, указами Президента України, розпорядженнями голови Обухівської районної державної адміністрації.
 5. Основним завданням конкурсного комітету є проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.
 6. Конкурсний комітет і його персональний склад, голова, заступник голови та секретар затверджується розпорядженням голови Обухівської районної державної адміністрації за поданням відділу економічного розвитку та торгівлі Обухівської районної державної адміністрації.
 7. До складу конкурсного комітету включаються представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної транспортної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, територіального відділення поліції головного управління у Київській області.
 8. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
 9. Конкурсний комітет складається із голови, заступника голови, секретаря та членів конкурсного комітету. Під час прийняття рішень кожен член конкурсного комітету має один голос. Секретар включається до складу конкурсного комітет без права голосу з числа представників Обухівської районної державної адміністрації.
 10. Голова конкурсного комітету:

10.1. головує на засіданнях конкурсного комітету;

10.2. підписує протокол засідання конкурсного комітету;

10.3. оголошує перерву у засіданні конкурсного комітету;

10.4. здійснює інші повноваження і несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 1. Заступник голови конкурсного комітету:

11.1. виконує усі повноваження голови конкурсного комітету у випадку його відсутності;

11.2. здійснює усі повноваження і несе відповідальність, передбачену для члена конкурсного комітету.

 1. Секретар конкурсного комітету:

12.1. відповідає за стан діловодства конкурсного комітету, зокрема оформляє, підписує протокол засідання конкурсного комітету та подає його на підпис голові конкурсного комітету;

12.2. доповідає конкурсному комітету матеріали по кожному претенденту;

12.3. здійснює повноваження (окрім права голосу) і несе відповідальність, передбачену для члена конкурсного комітету;

12.4. після підписання протоколу готує витяги із нього та надсилає претендентам на їх запит рішення конкурсного комітету про визначення переможця та претендента, який зайняв друге місце;

12.5. здійснює облік і звітність про роботу конкурсного комітету, веде документацію конкурсного комітету.

 1. Член конкурсного комітету:

13.1. бере участь в засіданнях конкурсного комітету з правом ухвального голосу;

13.2. надає конкурсному комітету інформацію, яка необхідна для розгляду пропозицій претендентів та визначення переможця при проведенні конкурсу;

13.3. несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації;

13.4. бере участь в обговоренні, розгляді, оцінці та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів;

13.5. має право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів;

13.6. у разі незгоди із прийнятим конкурсним комітетом рішенням має право на відображення в протоколі засідання Конкурсного комітету окремої думки;

13.7. зобов’язаний дотримуватися норм законодавства, цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

 1. Конкурсний комітет здійснює виконання покладених на нього завдань шляхом розгляду питань на відкритих та закритих частинах засідання.
 2. Засідання конкурсного комітету є правомочним для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішень, якщо на ньому присутні не менше половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника.
 3. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіо або відеозапис, що долучається до конкурсної документації.
 4. На відкритій частині засідання конкурсного комітету запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, та представники Обухівської районної державної адміністрації, якщо об’єктом конкурсу є маршрути, які не виходять за межі території району.
 5. На закритій частині засідання конкурсного комітету можуть бути присутні тільки голова, заступник, секретар та члени конкурсного комітету.
 6. Всі рішення конкурсного комітету приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів під час закритої частини засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності заступника голови конкурсного комітету).
 7. Розгляд конкурсних пропозицій проводиться конкурсним комітетом у наступному порядку:

20.1. у відкритій частині засідання:

відкриваються конверти з конкурсними заявами;

складаються списки претендентів по кожному об’єкту конкурсу;

приймаються заяви, клопотання та додаткові  документи від претендентів. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

20.2. у закритій частині засідання:

оцінюється повнота та відповідність поданих претендентом документів конкурсним вимогам;

розглядаються подані додатково клопотання, заяви, документи та приймається по них відповідні рішення;

приймається рішення про допуск чи не допуск претендента до конкурсу;

розглядається нарахування балів по кожному претенденту та затверджується рішенням конкурсного комітету;

рішенням конкурсного комітету визначається переможець та претендент, який посів друге місце.

 1. При необхідності, для дачі пояснень, в закритій частині засідання конкурсного комітету може бути запрошено представника претендента.
 2. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується претендентам під час конкурсу.
 3. Конкурсний комітет має право звертатися до територіального органу виконавчої влади в галузі транспорту з питань визначення відповідності автобусів учасників конкурсу умовам перевезень, отримувати інформацію від відповідних підприємств, установ та організацій, представники яких входять до складу конкурсного комітету, для підготовки до засідання з розгляду пропозицій претендентів на переможця конкурсу.
 4. Рішення конкурсного комітету у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету і подається організатору.
 5. Конкурсна документація, протокол засідання конкурсного комітету передаються секретарем конкурсного комітету після проведення конкурсу для подальшого зберігання у відповідному структурному підрозділі районної державної адміністрації з питань транспорту.

Після передачі конкурсної документації  до відповідного структурного підрозділу з питань транспорту районної державної адміністрації, функції конкурсного комітету вважаються виконаними і він, як тимчасовий орган, припиняє своє існування.

 Виконуюча обов’язки  керівника апарату адміністрації                                                                    З.В.Тимошенко

 

 

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції  Обухівської районної державної адміністрації.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації розроблено на виконання законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “ Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ” для проведення конкурсу на визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проект розпорядження приймається з метою проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

 1. Правові аспекти

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають: закони України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “ Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ”.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проектом розпорядження не передбачається встановлення норм, реалізація яких потребуватиме додаткових витрат з державного або відповідного місцевого бюджету.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Державної регуляторної служби України.

 1. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 1. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Обухівської районної державної адміністрації за посиланням: http://obukhovrda.gov.ua

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження  не містить норм, які порушують права та інтереси суб’єктів господарювання, громадян та держави. Проект розроблено з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Вплив зовнішніх факторів на виконання вимог акта не очікується.

 1. Прогноз результатів

Реалізація проекту розпорядження дозволить провести конкурс та визначити переможця конкурсу на перевезення пасажирів на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

 

Начальник  відділу економічного розвитку

і торгівлі районної державної адміністрації

В.О.Жукова

 

19.01.2018

Регламент відділу (центру) надання адміністративних послуг
Обухівської районної державної адміністрації

1regCNAP

2regCNAP

3regCNAP

4regCNAP

5regCNAP

6regCNAP

7regCNAP

8regCNAP

9regCNAP

10regCNAP

11regCNAP

12regCNAP

13regCNAP

19.01.2018

Аналіз регуляторного впливу
до проекту розпорядження голови
Обухівської районної державної адміністрації

«Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації»

 1. Визначення та аналіз проблеми

Проект розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» розроблений згідно з методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 1. Визначення цілей державного регулювання

Основна ціль зазначеного проекту розпорядження – це затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської  районної державної адміністрації (далі – Центру),  який чітко визначає порядок організації роботи Центру та взаємодії учасників Центру, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг.

 1. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення цілей є:

 • не приймати запропонований регуляторний акт.

У цьому випадку збереження існуючої ситуації в наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

Обраний спосіб – прийняття даного проекту розпорядження дає можливість забезпечити виконання конкретних вимог щодо організації надання адміністративних послуг передбачених Законом України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
№ 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

 1. Механізми та заходи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації». Дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей  у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення даного проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття проекту акту

Основною метою регуляторного акту є забезпечення виконання чинного законодавства в межах повноважень районної державної адміністрації.

 Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи влади – відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

– раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

– мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

– вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

– мінімізація корупційної складової;

– оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

– формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру
Суб’єкти господарювання – доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

– чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

– отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

– мінімізація часу на очікування в черзі;

– мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

– можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

– контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

– отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

– вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

– визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

– наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

– доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Витрати не очікуються
Громадяни Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Покращення сприятливого соціально-економічного середовища району.

Створення бізнес-клімату для громадян.

Витрати не очікуються

 

Очікуваними результатами регуляторного акту є:

– надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги»;

– забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів  звернень при наданні адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами районної державної адміністрації.

 1. Термін дії акту

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики».

 1. Прогнозні значення показників результативності запропонованого регуляторного акту

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акту поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Обухівський  район Київської області).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект розміщено на веб – сайті Обухівської районної державної адміністрації, після прийняття проекту – розпорядження буде опубліковане в установленому законодавством порядку.

 1. Відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Для  відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування суб’єктів звернень). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності Центру, а також вивчення громадської думки.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Голова районної
державної адміністрації                                                          І.С.Рудяк

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений
начальником відділу (центру) надання
адміністративних послуг районної державної
адміністрації                                                                         Н.А.Коваленко

 

12.01.2018

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Обухівській районній державній адміністрації» та аналізу його регуляторного впливу.

Розробник – відділ (центр) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації.

Прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Вказаний проект розпорядження та аналіз його регуляторного впливу  буде опублікований в наступному номері газети «Обухівський край» та розміщено на офіційному сайті Обухівської районної державної адміністрації  (http://obukhovrda.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика» з  метою одержання зауважень і пропозицій.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу поштою за адресою: відділ (центр) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації: 08700, м. Обухів, вул. Малишка, 9,  е-mail: cnap-obuh@ukr.net.

WordPress Lessons