Оприлюднення проектів регуляторних актів

16.05.2018

ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

        РОЗПОРЯДЖЕННЯ

____________________2018 року          м.Обухів                                   №________  

 

Про затвердження Регламенту

відділу (центру) надання

адміністративних послуг

Обухівської районної

державної адміністрації

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади

 1. Затвердити Регламент відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації, що додається.
 1. Юридичному відділу апарату Обухівської районної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Київській області, оприлюднення його в засобах масової інформації.
 1. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше офіційного опублікування в засобах масової інформації.
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                                             І.С. Рудяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Обухівської районної

державної адміністрації

______________ № _____

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

відділу (центру) надання адміністративних послуг

Обухівської районної державної адміністрації

 

І. Загальна частина

1.1. Регламент відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації (далі – регламент) визначає порядок організації роботи відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації (далі – центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

1.3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

2.1. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи. Вхід до приміщення облаштований пандусом.

Режим роботи центру затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

 

2.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

 

2.3. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації, розміщення архіву.

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

 

2.4. Сектор прийому облаштований при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

 

2.5. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У секторі інформування розміщені інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування облаштований столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами  та  забезпечений  зразками  документів  для  заповнення суб’єктами звернення необхідних клопотань, документів.

 

2.6. Сектор очікування розміщений в просторому приміщенні та облаштований в достатній кількості стільцями.

 

2.7. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

 

2.8. Площа секторів очікування та обслуговування достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

 

2.9. На інформаційних стендах розміщується повна інформація про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру;

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про центр;

регламент центру.

 

2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 

2.11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги такими суб’єктами безпосередньо.

2.12. Приміщення центру облаштовується скринькою для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Керівником центру та суб’єктами надання адміністративних послуг проводиться щоквартальний аналіз таких зауважень і пропозицій, вживаються відповідні заходи.

 

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

3.1. Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги, суб’єкт її надання своєчасно інформує про це районну державну адміністрацію, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

ІV. Робота інформаційного підрозділу центру

 

4.1. Допомогу суб’єктам звернення, консультування їх із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення, в тому числі у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), надає адміністратор.

Адміністратор також:

інформує, за усним клопотанням суб’єкта звернення, про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 

4.2. Районна державна адміністрація, за поданням центру, забезпечує розміщення на своєму веб-сайті інформації щодо діяльності центру, а саме:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр та відповідні інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адреса електронної пошти;

положення про центр;

регламент центру;

інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті повинна бути актуальною і повною та зручною в користуванні. Оновлення інформації здійснюється керівником центру.

 

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 1. Керування чергою в центрі

 

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

 

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

 

5.3. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на окремому розділі веб – сайту центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

 

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

VІ. Прийняття заяви та інших документів у центрі

 

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

 

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

6.4. У разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 

6.5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилок під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 

6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

 

6.7. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

 

6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів з підписом та печаткою (штампом) адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі (при наявності такого).

 

6.9. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

В разі отримання не повного вхідного пакету (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), суб’єкт звернення отримує повідомлення про відмову у прийняті документів на отримання адміністративної послуги.

 

6.10. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (в письмовому чи/або електронному вигляді). Після внесення даних до справи присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

 

6.11. У разі, коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

6.12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та, в разі потреби, здійснює її копіювання та/або сканування.

 

6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа- проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

VІІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1-6.13 цього Регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

 

7.2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи, суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу прізвища, імені, по-батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 

7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністратором центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

 

7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

VІІІ. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

 

8.2. Адміністратор центру, невідкладно, у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 

8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

 

8.5. У разі, коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 

8.6. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема копія заяви суб’єкта звернення, копія результату надання адміністративної послуги, лист про проходження адміністративної послуги з відмітками про дату та час отримання документів суб’єктом надання адміністративної послуги та відмітками про отримання результату надання адміністративної послуги, другий примірник опису вхідного пакету документів, копія документу, що засвідчують діяти від імені особи (за необхідності) та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігаються у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Виконуюча обов’язки керівника апарату

районної державної адміністрації                                           З.В. Тимошенко

 

 

Виконуюча обов’язки начальника відділу

(центру) надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації                                  Ю.В. Трофімова

                                                                                              

 

16.05.2018

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови

Обухівської районної державної адміністрації

 

«Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації»

 

 1. Визначення та аналіз проблеми

Проект розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» розроблений згідно з методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

 1. Визначення цілей державного регулювання

Основна ціль зазначеного проекту розпорядження – це затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської  районної державної адміністрації (далі – Центру),  який чітко визначає порядок організації роботи Центру та взаємодії учасників Центру, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг.

 

 1. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення цілей є:

 • не приймати запропонований регуляторний акт.

У цьому випадку збереження існуючої ситуації в наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

Обраний спосіб – прийняття даного проекту розпорядження дає можливість забезпечити виконання конкретних вимог щодо організації надання адміністративних послуг передбачених Законом України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
№ 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

 

 1. Механізми та заходи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації». Дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей  у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення даного проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

 

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття проекту акту

Основною метою регуляторного акту є забезпечення виконання чинного законодавства в межах повноважень районної державної адміністрації.

 

 Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи влади – відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

– раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

– мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

– вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

– мінімізація корупційної складової;

– оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

– формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру
Суб’єкти господарювання – доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

– чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

– отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

– мінімізація часу на очікування в черзі;

– мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

– можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

– контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

– отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

– вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

– визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

– наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

– доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Витрати не очікуються
Громадяни Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Покращення сприятливого соціально-економічного середовища району.

Створення бізнес-клімату для громадян.

Витрати не очікуються

 

Очікуваними результатами регуляторного акту є:

– надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги»;

– забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів  звернень при наданні адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами районної державної адміністрації.

 

 1. Термін дії акту

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики».

 

 1. Прогнозні значення показників результативності запропонованого регуляторного акту

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акту поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Обухівський  район Київської області).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект розміщено на веб – сайті Обухівської районної державної адміністрації, після прийняття проекту – розпорядження буде опубліковане в установленому законодавством порядку.

 

 1. Відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Для  відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування суб’єктів звернень). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності Центру, а також вивчення громадської думки.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                    І.С.Рудяк

 

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений

виконуючою обов’язки начальника відділу

(центру) надання адміністративних послуг

районної державної адміністрації                                        Ю.В.Трофімова

 

08.05.2018

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

 Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Обухівській районній державній адміністрації» та аналізу його регуляторного впливу.

Розробник – відділ (центр) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації.

Прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Вказаний проект розпорядження та аналіз його регуляторного впливу  буде розміщено на офіційному сайті Обухівської районної державної адміністрації  (http://www.obuh_rda_zagvid@ukr.net) в розділі «Регуляторна політика» з  метою одержання зауважень і пропозицій.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу поштою за адресою: відділ (центр) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації: 08700, м. Обухів, вул. Малишка, 9,  е-mail: cnap-obuh@ukr.net.

 

 

 

14.02.2018

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації» та аналізу його регуляторного впливу.

Розробником зазначеного проекту регуляторного акту є відділ економічного розвитку і торгівлі Обухівської районної державної адміністрації.

Метою прийняття цього регуляторного акту є – забезпечення практичної реалізації Закону України “ Про автомобільний транспорт ”,

“ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року

№ 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ” в Обухівській районній державній адміністрації.

Проект розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації  «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації»  та аналіз його регуляторного впливу буде оприлюднено шляхом розміщення на офіційному сайті Обухівської райдержадміністрації – http://obukhovrda.gov.ua

Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації  «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації»  та аналізу його регуляторного впливу становить один місяць з дня їх оприлюднення.

Пропозиції та зауваження до проекту зазначеного розпорядження та аналізу його регуляторного впливу приймаються відділом економічного розвитку і торгівлі Обухівської районної державної адміністрації Київської області поштою на адресу – 08700, м. Обухів, вул. Малишка, 10.

Телефон (04572)5-03-39.

E-mail: obuh_rda_zagvid@ukr.net

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування,

що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації»

 

І. Визначення проблеми

Відповідно до Законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ” в Обухівській районній державній адміністрації необхідно провести конкурс та визначити переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

З огляду на зазначене, є необхідність прийняття розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації» у редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття розпорядження має на меті забезпечити практичну реалізацію Закону України “ Про автомобільний транспорт ” та постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, що в свою чергу приведе до визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Єдиний спосіб прийняти запропонований проект розпорядження. На сьогодні є оптимальним рішенням, спрямованим на безпосереднє виконання вимог Законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року  № 176 “ Про затвердження  Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ”.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1:

Прийняття запропонованого проекту розпорядження.

На сьогодні це є оптимальним рішенням, спрямованим на безпосереднє виконання вимог Законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року  № 176 “ Про затвердження  Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ”.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1:

Прийняття запропонованого проекту розпорядження.

На сьогодні це є оптимальним рішенням, спрямованим на безпосереднє виконання вимог Законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року  № 176 “ Про затвердження  Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ”. Що в свою чергу дасть змогу провести конкурс з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1:

Прийняття запропонованого проекту розпорядження.

Це є оптимальним рішенням, спрямованим на безпосереднє виконання вимог Законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року  № 176 “ Про затвердження  Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ”. Що в свою чергу дасть змогу провести конкурс з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації. Витрат не потребує.

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1: 4 Оптимальне рішення, спрямоване на безпосереднє виконання вимог законодавства України.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Дане рішення є оптимальним, спрямованим на безпосереднє виконання вимог Закону України “ Про автомобільний транспорт ” та постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”. Що в свою чергу дасть змогу провести конкурс конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування,

що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Шляхом проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

 

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Акт пропонується запровадити на необмежений термін, окрім внесення змін на законодавчому рівні.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності зазначеного проекту буде здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження.

 

Начальник відділу економічного

розвитку та торгівлі райдержадміністрації                                    В.О.Жукова                            

 

ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації. 

Відповідно до Законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від         18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ” в Обухівській районній державній адміністрації:

 1. Затвердити Положення про умови проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації, що додасться.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Обухівської районної державної адміністрації Мошковського О.М.

 

Голова адміністрації                                                               І.С. Рудяк

 

ПОЛОЖЕННЯ

про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції Обухівської районної державної адміністрації

 

 1. Положення про проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування віднесених до компетенції Обухівської районної державної адміністрації (далі – Положення) розроблене на основі Закону України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (з наступними змінами).
 2. Всі терміни в Положенні вживаються у значенні, визначеному Порядком з проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування (далі – Порядок).
 3. Конкурсний комітет є тимчасовим колегіальним органом Обухівської райдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування
 4. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, указами Президента України, розпорядженнями голови Обухівської районної державної адміністрації.
 5. Основним завданням конкурсного комітету є проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.
 6. Конкурсний комітет і його персональний склад, голова, заступник голови та секретар затверджується розпорядженням голови Обухівської районної державної адміністрації за поданням відділу економічного розвитку та торгівлі Обухівської районної державної адміністрації.
 7. До складу конкурсного комітету включаються представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної транспортної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, територіального відділення поліції головного управління у Київській області.
 8. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
 9. Конкурсний комітет складається із голови, заступника голови, секретаря та членів конкурсного комітету. Під час прийняття рішень кожен член конкурсного комітету має один голос. Секретар включається до складу конкурсного комітет без права голосу з числа представників Обухівської районної державної адміністрації.
 10. Голова конкурсного комітету:

10.1. головує на засіданнях конкурсного комітету;

10.2. підписує протокол засідання конкурсного комітету;

10.3. оголошує перерву у засіданні конкурсного комітету;

10.4. здійснює інші повноваження і несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 1. Заступник голови конкурсного комітету:

11.1. виконує усі повноваження голови конкурсного комітету у випадку його відсутності;

11.2. здійснює усі повноваження і несе відповідальність, передбачену для члена конкурсного комітету.

 1. Секретар конкурсного комітету:

12.1. відповідає за стан діловодства конкурсного комітету, зокрема оформляє, підписує протокол засідання конкурсного комітету та подає його на підпис голові конкурсного комітету;

12.2. доповідає конкурсному комітету матеріали по кожному претенденту;

12.3. здійснює повноваження (окрім права голосу) і несе відповідальність, передбачену для члена конкурсного комітету;

12.4. після підписання протоколу готує витяги із нього та надсилає претендентам на їх запит рішення конкурсного комітету про визначення переможця та претендента, який зайняв друге місце;

12.5. здійснює облік і звітність про роботу конкурсного комітету, веде документацію конкурсного комітету.

 1. Член конкурсного комітету:

13.1. бере участь в засіданнях конкурсного комітету з правом ухвального голосу;

13.2. надає конкурсному комітету інформацію, яка необхідна для розгляду пропозицій претендентів та визначення переможця при проведенні конкурсу;

13.3. несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації;

13.4. бере участь в обговоренні, розгляді, оцінці та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів;

13.5. має право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів;

13.6. у разі незгоди із прийнятим конкурсним комітетом рішенням має право на відображення в протоколі засідання Конкурсного комітету окремої думки;

13.7. зобов’язаний дотримуватися норм законодавства, цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

 1. Конкурсний комітет здійснює виконання покладених на нього завдань шляхом розгляду питань на відкритих та закритих частинах засідання.
 2. Засідання конкурсного комітету є правомочним для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішень, якщо на ньому присутні не менше половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника.
 3. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіо або відеозапис, що долучається до конкурсної документації.
 4. На відкритій частині засідання конкурсного комітету запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, та представники Обухівської районної державної адміністрації, якщо об’єктом конкурсу є маршрути, які не виходять за межі території району.
 5. На закритій частині засідання конкурсного комітету можуть бути присутні тільки голова, заступник, секретар та члени конкурсного комітету.
 6. Всі рішення конкурсного комітету приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів під час закритої частини засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності заступника голови конкурсного комітету).
 7. Розгляд конкурсних пропозицій проводиться конкурсним комітетом у наступному порядку:

20.1. у відкритій частині засідання:

відкриваються конверти з конкурсними заявами;

складаються списки претендентів по кожному об’єкту конкурсу;

приймаються заяви, клопотання та додаткові  документи від претендентів. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

20.2. у закритій частині засідання:

оцінюється повнота та відповідність поданих претендентом документів конкурсним вимогам;

розглядаються подані додатково клопотання, заяви, документи та приймається по них відповідні рішення;

приймається рішення про допуск чи не допуск претендента до конкурсу;

розглядається нарахування балів по кожному претенденту та затверджується рішенням конкурсного комітету;

рішенням конкурсного комітету визначається переможець та претендент, який посів друге місце.

 1. При необхідності, для дачі пояснень, в закритій частині засідання конкурсного комітету може бути запрошено представника претендента.
 2. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується претендентам під час конкурсу.
 3. Конкурсний комітет має право звертатися до територіального органу виконавчої влади в галузі транспорту з питань визначення відповідності автобусів учасників конкурсу умовам перевезень, отримувати інформацію від відповідних підприємств, установ та організацій, представники яких входять до складу конкурсного комітету, для підготовки до засідання з розгляду пропозицій претендентів на переможця конкурсу.
 4. Рішення конкурсного комітету у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету і подається організатору.
 5. Конкурсна документація, протокол засідання конкурсного комітету передаються секретарем конкурсного комітету після проведення конкурсу для подальшого зберігання у відповідному структурному підрозділі районної державної адміністрації з питань транспорту.

Після передачі конкурсної документації  до відповідного структурного підрозділу з питань транспорту районної державної адміністрації, функції конкурсного комітету вважаються виконаними і він, як тимчасовий орган, припиняє своє існування.

 Виконуюча обов’язки  керівника апарату адміністрації                                                                    З.В.Тимошенко

 

 

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування, що віднесені до компетенції  Обухівської районної державної адміністрації.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації розроблено на виконання законів України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “ Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ” для проведення конкурсу на визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проект розпорядження приймається з метою проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

 1. Правові аспекти

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають: закони України “ Про автомобільний транспорт ”, “ Про місцеві державні адміністрації ”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “ Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ” та від 3 грудня 2008 року № 1081 “ Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ”.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проектом розпорядження не передбачається встановлення норм, реалізація яких потребуватиме додаткових витрат з державного або відповідного місцевого бюджету.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Державної регуляторної служби України.

 1. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 1. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Обухівської районної державної адміністрації за посиланням: http://obukhovrda.gov.ua

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження  не містить норм, які порушують права та інтереси суб’єктів господарювання, громадян та держави. Проект розроблено з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Вплив зовнішніх факторів на виконання вимог акта не очікується.

 1. Прогноз результатів

Реалізація проекту розпорядження дозволить провести конкурс та визначити переможця конкурсу на перевезення пасажирів на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

 

Начальник  відділу економічного розвитку

і торгівлі районної державної адміністрації

В.О.Жукова

 

19.01.2018

Регламент відділу (центру) надання адміністративних послуг
Обухівської районної державної адміністрації

1regCNAP

2regCNAP

3regCNAP

4regCNAP

5regCNAP

6regCNAP

7regCNAP

8regCNAP

9regCNAP

10regCNAP

11regCNAP

12regCNAP

13regCNAP

19.01.2018

Аналіз регуляторного впливу
до проекту розпорядження голови
Обухівської районної державної адміністрації

«Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації»

 1. Визначення та аналіз проблеми

Проект розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» розроблений згідно з методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 1. Визначення цілей державного регулювання

Основна ціль зазначеного проекту розпорядження – це затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської  районної державної адміністрації (далі – Центру),  який чітко визначає порядок організації роботи Центру та взаємодії учасників Центру, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг.

 1. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення цілей є:

 • не приймати запропонований регуляторний акт.

У цьому випадку збереження існуючої ситуації в наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

Обраний спосіб – прийняття даного проекту розпорядження дає можливість забезпечити виконання конкретних вимог щодо організації надання адміністративних послуг передбачених Законом України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
№ 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

 1. Механізми та заходи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації». Дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей  у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення даного проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття проекту акту

Основною метою регуляторного акту є забезпечення виконання чинного законодавства в межах повноважень районної державної адміністрації.

 Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи влади – відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

– раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

– мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

– вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

– мінімізація корупційної складової;

– оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

– формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру
Суб’єкти господарювання – доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

– чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

– отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

– мінімізація часу на очікування в черзі;

– мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

– можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

– контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

– отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

– вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

– визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

– наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

– доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Витрати не очікуються
Громадяни Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Покращення сприятливого соціально-економічного середовища району.

Створення бізнес-клімату для громадян.

Витрати не очікуються

 

Очікуваними результатами регуляторного акту є:

– надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги»;

– забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів  звернень при наданні адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами районної державної адміністрації.

 1. Термін дії акту

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики».

 1. Прогнозні значення показників результативності запропонованого регуляторного акту

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акту поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Обухівський  район Київської області).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект розміщено на веб – сайті Обухівської районної державної адміністрації, після прийняття проекту – розпорядження буде опубліковане в установленому законодавством порядку.

 1. Відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Для  відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування суб’єктів звернень). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності Центру, а також вивчення громадської думки.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Голова районної
державної адміністрації                                                          І.С.Рудяк

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений
начальником відділу (центру) надання
адміністративних послуг районної державної
адміністрації                                                                         Н.А.Коваленко

 

12.01.2018

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Обухівській районній державній адміністрації» та аналізу його регуляторного впливу.

Розробник – відділ (центр) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації.

Прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту відділу (центру) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації» та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Вказаний проект розпорядження та аналіз його регуляторного впливу  буде опублікований в наступному номері газети «Обухівський край» та розміщено на офіційному сайті Обухівської районної державної адміністрації  (http://obukhovrda.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика» з  метою одержання зауважень і пропозицій.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу поштою за адресою: відділ (центр) надання адміністративних послуг Обухівської районної державної адміністрації: 08700, м. Обухів, вул. Малишка, 9,  е-mail: cnap-obuh@ukr.net.

WordPress Lessons