Новини

Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київський області: про зміни податкового законодавства та роз’яснень окремих норм податкового законодавства

Києво-Святошинська ОДПІ нагадує, що  відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.     Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) та звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) та її невід’ємною частиною.     Формами Декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467), та Звіту, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до Декларації (Звіту). При цьому у таблиці «Наявність додатків» та відповідно у таблицях «Наявність поданих до Декларації форм фінансової звітності» та «Наявність поданих до Звіту форм фінансової звітності» проставляється позначка «+».
У формі Декларації передбачено відображення поданих до Декларації форм фінансової звітності:     Баланс (звіт про фінансовий стан);     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);     Звіт про рух грошових коштів;     Звіт про власний капітал;     Примітки до річної фінансової звітності;     Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);     Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).     Згідно з приміткою 13 до основної частини Декларації банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373 «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 зі змінами.     У Звіті передбачено відображення поданих до Звіту форм фінансової звітності:     Баланс (звіт про фінансовий стан);     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);     Звіт про рух грошових коштів;     Звіт про власний капітал;     Примітки до річної фінансової звітності;     Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);     Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати)     Згідно з приміткою 7 до основної частини Звіту бюджетні установи (організації) подають Звіт про результати фінансової діяльності.
Частиною третьою cт. 11 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 996) визначено, що для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.   Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди (частина перша ст. 13 Закону № 996).     Згідно з частиною другою ст. 2 Закону № 996 підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.     Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;     чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;     середня кількість працівників – до 10 осіб.     Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;     чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;     середня кількість працівників – до 50 осіб.     Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:     балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро;чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро; середня кількість працівників – до 250 осіб.     Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:     балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;     чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;     середня кількість працівників – понад 250 осіб.
Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.
Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.
Пунктом 2 розд. 1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 № 25) (далі – П(С)БО 25), встановлено, що норми П(С)БО 25 застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):     1) для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (ф. № 1-м, ф. № 2-м):     суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва);     представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності;     2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (ф. № 1-мс, ф. № 2-мс):     суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;     суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.Для інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) згідно з п. 1 розд. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, передбачено фінансову звітність, яка складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів і Звіту про власний капітал (форми №№ 1-4).
Крім того, зазначені юридичні особи складають фінансову звітність за формою № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджену наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602).     Підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти для складання фінансової звітності, а також ті, які прийняли таке рішення самостійно (закріплено в обліковій політиці), роблять про це відмітку в перелічених формах звітності.
Враховуючи зазначене, платниками податку на прибуток (крім суб’єктів мікропідприємств, малого підприємництва, неприбуткових установ та організацій, представництв іноземних суб’єктів господарювання) разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подається квартальна фінансова звітність, складена за національними чи міжнародними стандартами, яка включає: баланс та звіт про фінансові результати. До річної податкової декларації такі платники подають відповідну річну фінансову звітність, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми №№ 1-5).     Банки разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств подають відповідну проміжну або річну фінансову звітність за формами, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373 зі змінами.     Платниками податку на прибуток – суб’єктами мікропідприємств, малого підприємництва, представництвами іноземних суб’єктів господарювання, крім тих, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, подається разом з квартальною або річною податковою декларацією скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати.
Неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі Звітом Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів. Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати.     Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності:      Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976);     Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977 «Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності».

                                                                                    Києво-Святошинська ОДПІ

       Перелік документів, необхідних для отримання послуг ЕЦП

Києво-Святошинська  ОДПІ повідомляє, що детальну інформацію щодо режиму роботи, розміщення віддалених пунктів реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) можна отримати на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua) в розділі «Пункти обслуговування». Перелік документів, необхідних для отримання послуг електронного цифрового підпису, наведено в розділі «Підготовка документів та реєстрація», розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua/ головна/ «Отримання послуг електронного цифрового підпису»).

                                                                                     Києво-Святошинська ОДПІ

Хто є платниками військового збору?

Києво-Святошинська ОДПІ нагадує, що відповідно до п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ.     Згідно з п. 162.1 ст. 162 ПКУ платниками збору є:     фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;      фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.                                                                                

                                                                                      Києво-Святошинська ОДПІ

Показати ще
WordPress Lessons